Deze webpagina bevat een weergave van de algemene betalingsvoorwaarden van NIP, de beroepsorganisatie voor psychologen. Psychologisch Centrum aan het IJ werkt met deze algemene voorwaarden.

1. Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de psycholoog en de client. (met psycholoog wordt bedoeld diegene die een doctoraalexamen in de psychologie met goed gevolg heeft afgelegd, danwel diegene die als gezondheidszorgpsycholoog staat ingeschreven in het BIG-register van het ministerie van VWS.)

2. Alle door de psycholoog gedeclareerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen dienen te worden voldaan binnen dertig dagen na de datum van verzending van de declaratie. De client kan betaling niet achterwege laten met met enig beroep op verrekening.

3. Indien door de client aan de psycholoog machtiging is verleend tot bank- of giroincasso dan wel aan de psycholoog een getekende acceptgiro betalingsopdracht is afgegeven, dan wordt hiervan eerst op of omstreeks de twintigste dag na de datum, vermeld op de declaratie, gebruik gemaakt.

4. Indien client het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan of indien binnen tien dagen na de onder 3 bedoelde handeling geen betaling wordt ontvangen, is de client in verzuim zonder dat daartoe een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist. De client is alsdan over het openstaande bedrag aan de psycholoog de wettelijke rente verschuldigd zolang hij/zij ingebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen.

5. De psycholoog is in het hiervoor onder 4 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daarmee te belasten. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van de gedeclareerde bedragen, komen ten laste van de client. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag met een minimum van EUR 113,45.

Gedeponeerd bij de griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 28 augustus 2000 onder depotnummer 117/2000.

__________________

Psychologisch Centrum aan het IJ heeft verder enkele aanvullende voorwaarden:

1. Afspraken dienen 48 uur van tevoren afgezegd te worden: dit is kosteloos. Indien dit niet gebeurt zal het tarief van het consult in rekening gebracht worden.

2. Indien de betaling niet tijdig, binnen de op de factuur vermelde termijn vanaf dagtekening van de factuur, ontvangen is, ontvangt de client een eerste aanmaning met een verhoging van het nog verschuldigde bedrag met € 5,- wegens administratiekosten. Indien Psychologisch Centrum aan het IJ eventueel nog verdere aanmaningen verstuurt, dan worden hogere administratieve kosten in rekening gebracht. Psychologisch Centrum kan ook afzien van het verzenden van enige aanmaningen en de vordering direct overdragen aan derden (nadere informatie: http://medicas.net/Home). Dit onder verwijzing naar de algemene voorwaarden van NIP, het Nederlands Instituut voor Psychologen (zie hierboven).